14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

שכבת יא - אני ביחס לחברה הישראלית

"הנוער בימינו יעצב דמות האדם בישראל – על ידי חיי מופת" (דוד בן-גוריון)

החברה הישראלית מורכבת ממגוון קבוצות בעלות תפיסות זהות אשר מצד אחד הן שונות מהותית זו מזו, ומן הצד האחר הן חולקות מרחב מדיני ואזרחי אחד. הבניית הזהות של היחיד האוטונומי במארג המורכב של החברה הישראלית מעמידה בפניו אתגרים של ידע, של הכלה ושל יצירת קשרים בין קבוצות אלו. תהליך זה כרוך בחיזוק ערכי הכבוד, הערבות ההדדית והשייכות.

תחילתו של מסע הזהות בקריית חינוך דרור הוא בעיצוב אישיותו של הפרט במעגל האישי הקרוב, המשפחתי והקבוצתי. עם המעבר לחטיבה העליונה אנו מרחיבים את שאלת עיצוב הזהות למעגלים נוספים, ובשנה זו נעסוק בציר של "אני ביחס לחברה הישראלית", המתמקד בהתנהלותו של היחיד בקהילה ובחברה הישראלית.

תלמידי שכבת יא, השרויים בשלהי תהליך ההתבגרות ולאחר שעסקו בקשרים בתוך המעגל הקרוב, עומדים בפני אתגרים במעגלי החיים הרחבים יותר. עוד מעט קט יידרשו להתנהל בתוך מגוון הקבוצות בחברה הישראלית, הן במהלך שירותם הצבאי או הלאומי הן בעת בניית חייהם כאזרחים במדינת ישראל, ואולי אף במרחב הגלובאלי. אנו בקרית חינוך דרור מאמינים כי קבלת החלטות מיטביות ומשמעותיות הנוגעות לזהות האישית ולהתוויית דרך בעתיד כרוכה בצורך להכיר את מגוון הקבוצות במדינת ישראל ולהכילו.

נושא המגוון בחברה הישראלית משולב בתכנית הלימודים בתחומי הדעת השונים. שיח מקדם על זהויות מתקיים בלימודי ארץ ישראל, במדעי הסביבה, בספרות, בהיסטוריה ועוד. שיעורי החינוך יעסקו גם הם בפנים השונות של החברה הישראלית והנושא ישולב בתכנית השנתית, הכוללת הכנה לצה''ל, סדנאות למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, מפגש בין חילונים לדתיים, מפגש עם פורום משפחות שכולות ועוד.

הקשר בין הפעילויות השונות לציר המרכזי מתנקז לתוך אירוע השיא – מסע ישראלי, מסע חינוכי, ערכי וחווייתי המעמיד במרכזו את הבירור, את הגיבוש ואת החיזוק של הזהות האישית, היהודית והציונית. המסע, המתקיים לאורך נופיה המתחלפים של הארץ, מעלה שיח על ה"אני ביחס לחברה הישראלית", מעודד למעורבות חברתית ומקדם מפגשים עם אוכלוסיות שונות בחברה. המסרים הנלמדים בהתנסויות ובפעילויות של התלמידים במשך השנה מתבטאים במעגלי הזהות השונים שהם חווים במסע.

מטרות ויעדים

  1. התלמיד יתוודע לקיומן של קבוצות שונות בחברה הישראלית, יכיר בהן, ידע לקבלן ויהיה ביכולתו ליצור עמן שיח משותף והמשכי.
  2. התלמיד יהיה מסוגל לראות את צרכיו של האחר.
  3. התלמיד יבחן באופן רפלקטיבי את עמדותיו ואת מחשבותיו על מגוון קבוצות בחברה הישראלית וכן את רגשותיו ואת התנהגותו כלפיהן.
  4. התלמיד יהיה שותף לשיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים.